vineri, 27 septembrie 2013

Paul Goma în cartea Marianei Pasincovschi(text apărut în revista "Confesiuni", sept. 2013)


De la istorie la reconstituire literară

Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Biografie şi literatură, Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2012

Încă din Preambulul confesiv, autoarea, originară din Basarabia ca şi Paul Goma, înlătură orice urmă de echivoc asupra naşterii acestei cărţi: ideea i-a venit „în urma unei confruntări şi identificări interioare cu destinul celui care, în văzul tuturor, a lansat o provocare propriei vieţi prin sfruntarea morţii şi a ales să trăiască în şi din scriitură”, pentru că destinul scriitorului Paul Goma este al „unui surghiunit ce oglindeşte drama întregii naţiuni”.
Cartea este rezultatul unei teze de doctorat coordonate de prof. Mircea A. Diaconu şi este structurată în şase capitole. Nu conţine Prefaţă sau Postfaţă, are un bogat aparat critic şi o bibliografie impresionantă. Materialul biografic nu este strict separat de cel literar, ci integrat. Cu toate acestea, primul subtitlu al Capitolului I se intitulează: Cine este Paul Goma? şi Mariana Pasincovschi ne oferă suficiente date din care să creionăm, în cazul în care nu am avea habar, un traseu biografic al lui Paul Goma. Poate o marşare pe statutul de azilant (refugiat) politic  şi nu pe „exil” ar fi fost mai aproape de biografia lui Paul Goma. 
Trebuie spus de la început că părţile din cartea de faţă care rezistă cel mai bine sunt cele de analiză literară. Situarea scriitorului în ipostaza sa civic-etică este precară la nivel conceptual. La noi persistă o confuzie alimentată de mass-media occidentale încă de la sfârşitul anilor 1960 în ce priveşte disidenţa/ disidenţii. Definiţia lor a manipulat şi a mutat înţelesul clasic al termenului. Nu voi intra aici în detalii. Dacă istoriografia română a ultimilor ani a făcut prea puţin pentru clarificarea conceptuală subîntinsă unor situaţii istorice, este la fel de adevărat că variantele aruncate în spaţiul public în general de jurnalişti, în special de literaţi, au avut succes garantat. Mariana Pasincovschi afirmă că scriitorul a avut în anii 1970 „atitudinea unui adevărat disident”. Ar fi fost binevenită o delimitare conceptuală mai exactă, autoarea ştiind că însuşi Goma respinge eticheta de disident.
 În acelaşi registru tematic, autoarea preia de la Virgil Podoabă o listă de „rezistenţi morali”, pe care-i identifică în rândul foştilor deţinuţi politici: Noica, Steinhardt, Cotruş, Paleologu, Negoiţescu, Marino, Mihadaş pentru a sublinia ideea că după 1989 rezistenţii au proliferat „precum ciupercile după ploaie”, în contrapondere cu scăderea tot mai accentuată a prestigiului de „erou” al lui Paul Goma. Aserţiunea este corectă în formă, incorectă în conţinut. Calitatea de deţinut politic nu conferă automat cuiva şi aura de rezistent moral.
Alt moment delicat, nu pentru că ar exista dovezi care să îndreptăţească suspiciuni, este oferit de citările dintr-un text publicat în 1995 de Cristian Tudor Popescu. În 2010 am decriptat şi contraargumentat afirmaţiile ziaristului într-un amplu text pe care l-am publicat în revista „Familia”[1]. În 2011 am publicat în „Cultura”[2] un text în care am citat amplu din planurile de măsuri ale Securităţii şi trimiterile pot continua. Din acest punct de vedere, importanta carte a Marianei Sipoş[3], deşi citată, nu a fost exploatată corespunzător, iar revistele au tiraje tot mai mici şi riscă să devină inexistente în spaţiul cultural şi public. Este trist că Mariana Pasincovschi nu a avut la îndemână argumentele potrivite pentru a contracara „ideile” pe care le-a citat, astfel vehiculându-le şi alimentând urme de îndoială asupra lui Paul Goma. În bibliografie, autoarea îl trece pe Paul Goma drept autor al scrisorii intitulate Adresez mulţumirile mele cele mai sincere domnului Nicolae Ceauşescu, publicată în 1995 de „Adevărul literar şi artistic”. Este sigură autoarea (care nu a studiat dosarele constituite de Securitate pe numele scriitorului) că Paul Goma, în deplină libertate a exercitării facultăţilor sale omeneşti este autorul? În condiţiile în care a fost drogat săptămâni în şir cu aconitină? Tot ce a scris în Culoarea curcubeului despre perioada de detenţie de la Rahova (1 aprilie-6 mai 1977) este mai mult decât confirmat în dosarele Securităţii. Pun menţiunea bibliografică a „scrisorii” pe seama excesului de zel cultivat în facultate de profesori la capitolul norme profesionale de redactare a unei lucrări ştiinţifice. Lectura precară a Testamentului lui Paul Goma (pe care îl aminteşte în lucrare), citit la Europa Liberă în timp ce era arestat la Rahova şi care, de altfel, l-a salvat de la moarte, dar şi a altor documente aflate la dispoziţia publicului, o pun pe seama lipsei de experienţă în coroborarea informaţiei, o muncă ce necesită alt tip de competenţe decât analiza literară.
Cert este că „viaţa şi opera” lui Paul Goma dau naştere la controverse, respingeri sau asumări fără rezerve chiar între cei care au îmbrăţişat, într-un moment sau altul, stilul scriiturii sau numai modelul etic. Analiza oferită prin cartea de faţă ne arată că situaţia riscă să pară extrem de încurcată, de complexă, doar la o privire superficială. Pe măsură ce studiem „cazul”, nu atât din punct de vedere literar, cât istoric în sens larg (istoria nefiind doar o culegere de date şi informaţii) vom concede că scrierile lui Paul Goma (care detestă cuvântul „operă”) nu au parte de o receptare firească din cauza manipulării ipostazei sale de om normal. Om normal însemnând pentru Goma a spune ce crezi, ce gândeşti, indiferent de context (în speţă, ideologic). Incapacitatea de a ne debarasa de propriile neajunsuri şi complexe ne împiedică să vedem normal normalitatea unui om. Slăbiciunile breslei scriitoriceşti au fost exploatate la maximum de Securitate, care în anii 1960-1980 avea deja cadre şcolite, cu anchetatori şi ofiţeri absolvenţi de studii superioare, cărora nu le erau străine nici studiile psihologice. Pe un demers onest, autoarea pică de câteva ori în plasa unor interpretări ce nu au legătură cu Paul Goma: că scriitorul şi-a împiedicat singur „receptarea favorabilă a operei” – idee ce poate fi corelată cu o alta, din finalul cărţii: că debutul lui Paul Goma în 1968, cu Camera de alături, a fost „nesemnificativ”; nu am înţeles de ce cuvântul este pus între ghilimele, poate pentru că este preluat, însă e lăsat aşa, în aer. Ceea ce nu se ştie/ spune este că volumul de debut al lui Goma a fost retras repede din librării şi din biblioteci şi că în 1978, la zece ani după apariţie, scriitori şi artişti informatori ai Securităţii încă mai vânau exemplare rătăcite în librării sau în rafturile unor cunoscuţi pe care îi delaţionau. Valeriu Cristea şi Lucian Raicu au crezut altfel, scriind cronici percepute drept elogioase, la apariţia volumului rămas singurul în româneşte, în România până în 1990, primul în „Amfiteatru”, al doilea în „România literară”.
Las alte neconcordanţe, adaug ca pe un mic puseu de orgoliu că din lista celor care s-au solidarizat cu Paul Goma şi Liviu Ioan Stoiciu lipseşte umila mea persoană. Măcar din considerentul că am semnat şi am primit hârtii oficiale pe numele meu (de atunci: Flori Stănescu) în numele lui Paul Goma şi că am fost între iniţiatorii Apelului pentru repunerea lui Paul Goma şi a familiei sale în drepturile de cetăţeni români din 2006. În listă apar transcrise greşit numele: Nimigean(u) şi Pleş[e]a. 
Nu fac un exerciţiu de pedanterie gratuită, ci unul de corectare strict tehnică a câtorva detalii verificabile. Mi-am impus să nu o citesc şi evaluez pe Mariana Pasincovschi prin lentila Goma sau proGoma, ci cât mai sec cu putinţă, pentru a avea şi imaginea scăpărilor, a neconcordanţelor, a preluărilor necritice în grilă istorică.
Din punctul meu de vedere, fără să mă pronunţ asupra analizei în sine, cartea Marianei Pasincovschi este importantă pentru lectura avizată în speţa literară, propusă pentru romanele Din calidor – „un spaţiu situat în centrul eului autobiografic (...), generator de mitologie (interioară) pe care Goma o opune ameninţării istoriei”; Arta reFugii – roman pe care-l situează „în două planuri distincte – cel al laturii istorice şi formative, dar şi al copilăriei transilvane, reprezentând nivelul poetic al romanului – Arta reFugii conferă dramaticului, prin înclinaţia către perspectiva sarcastică şi umor, şi o dimensiune a banalului”; Astra – „Construirea romanului în jurul unei întrebări existenţiale – Inventar? Cum aşa: in-ven-tar? sau Inventar? De ce, inventar?, îmbinarea timpului epic cu cel istoric, solidarizarea eului social, psihologic, moral cu cel creator, justifică intenţia autorului de a elabora o frescă a societăţii anului 1949 şi de a schiţa, pe un fundal tragic, o eboşă în care ludicul, umorul, pitorescul, dramaticul, grotescul şi ironia vor deveni piese fundamentale”; sau pentru două romane ce pot fi considerate de dragoste: Sabina – chiar şi numai titlul capitolului este de ajuns pentru a ne incita interesul, atât asupra studiului, cât şi asupra romanului: Componentă olfactivă a artelor sinestezice. Dragoste şi metatext, Pasincovschi concluzionând că „Sabina defineşte arta scrierii, enunţată încă din romanele anterioare, într-un melanj de realitate şi ficţiune care depăşeşte aşteptările cititorului. Percepută, la început, ca o poveste de dragoste, cartea se dezvoltă într-o poveste a povestirii...”; ultimul volum analizat este Roman intim, situat într-o „complexitate retorico-poetică”. Deşi citează expresia psiholingvistei Tatiana Slama-Cazacu – „limbajul Goma”, Pasincovschi nu citează consistentul studiu dedicat lui Paul Goma, cu precădere Romanului intim, în volumul Viaţă, personalitate, limbaj. Analize contextual-dinamice de texte literare[4], Ed. Minerva, 2007, lipsind astfel propria-i analiză de o perspectivă importantă asupra lui Paul Goma şi a scriiturii sale din Roman intim.
Recuperarea literară a unui segment foarte relevant din romanele lui Goma („voletul autobiografic”), reuşită de tânăra Mariana Pasincovschi, este nu doar firească (după 23 de ani de sporadice gesturi de receptare corectă din partea comunităţii profesionale), ci în contradicţie evidentă cu şcoala românească de critică literară a ultimelor decenii. De altfel, punând la un loc diversele puncte de vedere asupra omului-scriitorului Goma, Mariana Pasincovschi realizează, vrând-nevrând, şi un tablou al divergenţelor etic-morale din lumea literelor române. Un singur exemplu: contradicţia, peste vremuri, dintre perspectiva lui Lucian Raicu şi a lui Alex. Ştefănescu asupra scriitorului Goma.
Demersul Marianei Pasincovschi îşi va fi atins menirea de a-l trata pe Paul Goma drept ceea ce a fost mereu: scriitor, de a arăta cu instrumentele literatului de ce vorbim despre un scriitor important şi nu despre unul fără talent, aşa cum a încercat Securitatea cu ajutorul unei părţi însemnate a breslei scriitorilor (dar nu numai) să inculce în conştiinţa publică şi literară, dintr-o motivaţie exploatată de-a-ndoaselea: rostirea adevărului de către Goma la vreme de cenzură şi autocenzură planificate ideologic şi acceptate sub diverse forme şi alibiuri de către românitate, dar şi ulterior, când s-a dat voie la libertate. Că planurile de compromitere şi anihilare a scriitorului Paul Goma nu au reuşit în eternitate stă dovadă cartea de faţă, complementară cu valoroasa monografie a regretatului Petru Ursache, Omul din calidor.


[1] Mişcarea pentru drepturile omului din România ’77 – 33 de ani de izolare şi umiliri pentru Paul Goma, apărut parţial în „Timpul”, febr. 2010, şi integral în „Familia”, în două numere, februarie şi martie 2010.
[2] Paul Goma 76. Recapitulare tristă, „Cultura”, 12 oct. 2011.
[3] Destinul unui disident: Paul Goma, Cu un studiu de Iuliu Crăcană: „Paul Goma - Dosarele de securitate”, Ed. Universal Dalsi, 2005.

[4] Intenţia declarată a psiholingvistei Slama-Cazacu a fost să pună „sub microscop «forma», limbajul (incluzând, în genere, aici şi ceea ce se numeşte de obicei «stil», «compoziţie» structurată, dar şi «limba», formele lingvistice propriu-zise), cu adevărat dintre cele mai tipice din arta sa narativă”, ceea ce i-a permis să consideră că „Roman intim este o carte tipică ea însăşi din acest punct de vedere. Însă, în densitatea, varietatea, copleşitoarea sa diversitate interioară şi zbucium decopertat, care nu e uşor de «interpretat» şi este dificil de «mistuit» pentru cititorul care vrea o lectură-divertisment”. (sublinierea îi aparţine dnei TS-C)  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu