miercuri, 1 mai 2013

Gheorghe Grigurcu 77


Gheorghe Grigurcu în dialog[1]  
cu Flori Bălănescu

TRADEM, 26 martie 2010 - foto Flori B.

F.B.: Pentru a relua dialogul nostru, vă întreb, dragă domnule Grigurcu, cine v-a dat voie după 1989 să vă exprimaţi liber? Aveţi un schimb de replici cu Laszlo Alexandru şi Ovidiu Pecican pe tema “voii de la Brucan”[1].
            Gh. G.: Da, venise vorba acolo de Brucan precum de o “mână forte” îndată după răsturnarea lui Ceauşescu. Fără doar şi poate, dispariţia cenzurii a reprezentat în acele zile dramatice o satisfacţie aparte pentru oamenii de condei, echivalentă cu “libertatea”. Faţa concretă, specifică pentru noi, a “libertăţii”. Dar nu ar fi mai nimerit să vorbim de o… jumătate de libertate? Căci Brucan, ca şi celelalte personaje ale primei cârmuiri postdecembriste, în frunte cu Iliescu şi cu Roman, preconizau o “democraţie originală”, id est, după modelul gorbaciovist, o perestroika. Când manifestanţii au cutezat să strige “fără comunişti”, s-a dezlănţuit acţiunea sinistră a teroriştilor, urmată la scurtă vreme de evenimentele sângeroase de la Tg. Mureş şi de mineriade. Ţara era condusă nu de o reprezentanţă veritabilă a concepţiei democratice, ci, într-o variantă mai “spălată”, de vechea nomenclatură, de un eşalon doi al acesteia care urma cursul primenit al politicii sovietice. Ajunsă la putere şi dornică a rămâne pe poziţiile ei cu orice preţ, noua echipă a vechii caste dominante a acţionat în sensul intereselor sale, inclusiv în mass-media. Televiziunea condusă de Răzvan Theodorescu (“cap de cauciuc”) şi, ulterior, de Paul Everac (“coadă de drac”) devenise un instrument obedient al său. Să ne amintim cum presa majoritară, de factură iliesciană, laolaltă cu micul ecran, nu prididea să-i defăimeze pe veritabilii anticomunişti, fie ei adversari afirmaţi ai regimului Ceauşescu, exponenţi ai partidelor istorice renăscute, foşti deţinuţi de conştiinţă sau - mai încape vorbă? - purtători de cuvânt ai exilului. Aceştia n-aveau loc în spaţiul unei libertăţi înjumătăţite. Ziarul „Dreptatea”, “organ de luptă împotriva comunismului”, cum menţiona subtitlul său, la care am avut bucuria de a colabora susţinut (mi se pare că am fost cel dintâi scriitor român care a făcut acest pas), nu era decât o insulă într-o mare de insulte la adresa celor ce puteau ilustra o adevărată despărţire de totalitarismul roşu. Nu întâmplător, sediul PNŢCD s-a văzut asediat de “oameni de bine”, care cereau capul lui Corneliu Coposu, iar redacţia „Dreptăţii” a ajuns să fie vandalizată de aceiaşi indivizi în deghizament “democratic” (libertatea opiniilor, a manifestaţiilor, nu asta era scuza lor?). Am avut satisfacţia de a întemeia, alături de Barbu Cioculescu şi de Petre Stoica, un supliment al organului ţărănist, „Dreptatea literară”, la care au colaborat zeci de scriitori, cutez a zice floarea literelor române din acel moment, girând astfel militantismul nostru. În rest asistam la regruparea unor foşti notabili ai “epocii de aur”, înzestraţi cu noi demnităţi: Eugen Barbu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Al. Piru, Andrei Pleşu, Marin Sorescu, Dinu Săraru, cu o mică întârziere tactică Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, D.R. Popescu. Semilibertatea se dovedea generoasă cu cei ce-şi dovedeau capacităţile de aservire (fie şi sub forma unei perfide ambiguităţi) la conducerea politică postdecembristă, făcând în continuare figura unor “elemente de nădejde”. Ar mai fi de spus câte ceva pe acest subiect, dar mă limitez acum să amintesc doar un singur episod: guvernarea sumbră a lui Adrian Năstase, pe durata căreia presa se simţea foarte stânjenită când încerca să articuleze o atitudine critică faţă de aceasta, iar televiziunii i se pusese de-a dreptul un căluş în gură. Copil şi el (prin alianţă) al Cartierului Primăverii, prosperul Năstase, cel giugiulit în zilele noastre în urma melodramaticei d-sale comportări, s-a dovedit astfel un perestroikist veritabil.
            F.B.: Perspectiva etică a lui Gh. Grigurcu a suferit mutaţii în ultimii ani? Există diferenţe esenţiale, ideologice şi de conţinut, între generaţii? Manolescu-Simion-Grigurcu-Cistelecan-Simuţ, să zicem, vs. Cernat-Enache-Creţu-Rogozanu? Au mai mult “curaj moral şi etic” discipolii decât mentorii lor? Oricare va fi răspunsul, nedumerirea mea rămâne: prăpastia abruptă dintre vorbe şi fapte, aplicarea discreţionară a unităţilor de măsură în situaţii similare sau identice şi aşa mai departe. Am dificultăţi în a înţelege ce este real şi ce este ficţiune, ce este onest sau amoral etc. în lumea literară românească. Avem voie, avem nevoie să discutăm separat latura etică a scriitorului/creatorului, modul şi măsura în care (îi) afectează contemporaneitatea, poate chiar opera? Aţi intervenit în polemicile dezvoltate în jurul lui Ion Caraion, Nicolae Breban, Adrian Marino. Trei cazuri diferite, ultimele două tratate cu generozitate de Gabriel Andreescu în ultima sa carte[2]. Deşi românii se ceartă mult, discută raţional şi argumentat extrem de puţin. Mi-ar plăcea să aflu opinia Dvs.
            Gh. G.: Regret că n-am avut posibilitatea de a citi cartea lui Gabriel Andreescu la care vă referiţi. Dar aceasta nu mă împiedică a repeta ceea ce am afirmat de atâtea ori, cu riscul de-a pune la încercare răbdarea eventualilor mei cititori, cărora le cer scuze pentru faptul că unele adevăruri pe care le reamintim pot da semne de uzură. Aidoma cauciucurilor unei maşini nevoite să parcurgă drumuri lungi. Ce să facem însă dacă realul însuşi se arată repetitiv? Dacă obstinaţia unor tendenţiozităţi ne sileşte a le da aceeaşi replică? A face disjuncţia între creaţia unui scriitor şi morala sa e un gest inevitabil atunci când morala i se prezintă deficitară în materia creaţiei. Atât. În materia creaţiei. Ne interesează mult mai puţin sub unghiul criticii literare viaţa autorului, dacă aceasta nu comunică cu scrisul său. Dar compromisurile pe care le săvârşeşte cu condeiul îi alterează pagina pe care n-o putem evalua altminteri decât ţinând seama de ele. Curios e că în anii de după 1989 cei ce se arată vajnici apărători ai − vorba vine! − esteticului pur (adică cei ce ar dori să închidem ochii în faţa probelor de oportunism ale scriitorilor) sunt tocmai promotorii, elogiatorii condeielor ce s-au aflat “sub vremi”, care s-au plecat în chip indign în faţa puterii politice. Un exemplu frapant: Eugen Simion. Mă gândesc la o analogie cu afectarea religioasă de care au dat dovadă unii condeieri cu un trecut nu tocmai curat, ba chiar “curat-murdar”, în direcţia colaboraţionismului procomunist, de la distinsa Zoe Dumitrescu-Buşulenga la repulsivul Arthur Silvestri. Ceea ce la unii constituie un “refugiu” în afişarea credinţei, la alţii e o repliere la fel de conjuncturală în estetică… N-aş putea acum să-i departajez pe confraţii întru critică pe “serii”, pe “generaţii”. Habar n-am, de pildă, dacă un critic mai tânăr m-ar putea socoti un “mentor” al său şi, sincer vorbind, aşa ceva nu mă preocupă. Fiecare răspunde de propria sa conştiinţă. Fiecare avem în formaţia noastră cărţi de căpătâi, autori preferaţi, într-o listă ce se poate îmbogăţi sau (de ce nu?) diminua. Intervin câteodată decepţii impredictibile, însă până la urmă apare o rezultantă a convingerilor, a şirului de atracţii-respingeri, a reacţiilor caracteristice, într-un registru ideatic-stilistic. O unitate a personalităţii, dacă îi e dat acesteia să se afirme. Cât priveşte cele “trei cazuri diferite” pe care le menţionaţi, n-aş putea trata cu mare “generozitate” pe ultimele două, Nicolae Breban şi mai cu seamă Adrian Marino, fiind înclinat în schimb a-mi retuşa părerile iniţiale, probabil prea aspre, asupra celui dintâi, Ion Caraion. Breban n-a avut de suportat, din fericire, mari dezagremente, trecând din condiţia foarte privilegiată, să admitem, de şef al „României literare” şi membru în CC al PCR, la cea de „exilat”, cu insolite reveniri în ţară, iar Adrian Marino care, e drept, a trecut prin detenţie, a beneficiat de-o benevolenţă tot mai accentuată a autorităţilor comuniste, petrecând în voie sejururi lungi peste hotare. Problema lui Marino e una a caracterului. Vă va surprinde dacă vă voi spune tranşant că a avut un caracter penibil? A pretins mereu o recunoaştere largă, empatie, encomii, însă n-a ezitat a respinge, nu o dată cu furoare, mai toate valorile literaturii române contemporane, de la Mircea Eliade, Cioran, Noica, de la Arghezi, Blaga, E. Lovinescu, Vladimir Streinu, la Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu, I. Negoiţescu, Cornel Regman, Alexandru George, Mircea Zaciu, neuitându-l nici pe cel ce l-a debutat, i-a oferit un post universitar şi l-a introdus în Istoria literaturii române pe când era foarte tânăr, G. Călinescu, ocărât în ultimul hal. Ura sa e imensă, împotriva tuturor şi a toate în domeniul literaturii române pe care declară că n-o mai urmărea de decenii. O ură întreruptă însă de firitiseli la adresa unor culturnici ceauşişti (între care ridicolul Ion Dodu Bălan), ca şi de alternanţa adulare/negare înverşunată după ocazie, aşa cum s-a comportat cu Noica. Înfricoşător cărturar, concurând un computer performant, s-a ridicat împotriva poeziei (o aserţiune dispreţuitoare: “românii sunt un popor de poeţi”), a “scrisului frumos”, a criticii care încearcă a-l cultiva, a criticii în genere… Altceva e cu Ion Caraion. Suferinţele sale din Gulagul autohton au fost dintre cele mai dure ce se pot imagina, iar delaţiunile urâte pe care le-a comis nu e greu să presupunem că au fost obţinute cu pistolul Securităţii la tâmplă. Nici textele pe care s-a grăbit să le publice, în imunda „Săptămîna”, Eugen Barbu, îndată după plecarea importantului poet în Occident, mi-am dat seama că nu oferă o garanţie a veridicităţii, unica dovadă fiind publicarea unor… dactilograme. Nu îndrăznesc a-l dezvinovăţi total pe Ion cel Negru, dar nu mă simt în stare nici a-l osândi mai mult decât s-ar putea proceda cu o victimă. Faptul că până şi ultrascrupulosul Goma îi ia apărarea, spune ceva, nu-i aşa?
            F.B.: Când Norman Manea – despre al cărui dialog[3] cu Edward Kanterian aţi scris – se referă „în cazul evreilor” la „«cauza» naivei lor simpatii faţă de sovietici” nu operează cu o generalizare nelalocul ei, aşa cum i-a fost reproşată lui Goma? Dacă admitem că este ilogic şi nefiresc ca Manea să-i fi vizat pe toţi evreii drept „simpatizanţi” ai sovieticilor (deşi „unii” au fost mai mult de atât – fiind tocmai cei la care se referă Goma!), nu putem arăta aceeaşi îngăduinţă tacită şi faţă de formularea scriitorului exilat la Paris, care făcea trimitere la acei evrei care i-au umilit pe („unii”) români, i-au ucis sau au impus – în calitate de activişti cominternişti sau moscoviţi – comunismul şi în România? Cum poate pretinde cineva că Goma viza totalitatea evreilor?
            Gh. G.: Întrebarea dvs. ultimă îşi conţine şi răspunsul. Deschideţi astfel o temă delicată, cea a evreilor. O putem aborda sau ba? Se pare că se cuvine în acest caz să umblăm în vârful picioarelor şi să ducem mereu degetul la gură pentru a nu se produce niciun zgomot sacrileg. Să ascultăm o muzică celestă ce ar reprezenta unica sa echivalare cu putinţă. Luându-i peste picior pe conaţionalii săi (i se îngăduia!), I.L. Caragiale scria astfel: “În genere naţiile mari au câte un dar sau vreo meteahnă specifică: englezii au spleenul, ruşii nihilismul, francezii l’engouement, (…), spaniolii morga, italienii vendetta etc.; românii au Moftul”. Ce vreau să spun? În mod habitual, naţiile au parte de astfel de caracterizări dulci-amărui, dar evreii (să fim corecţi: nu toţi, unii evrei) par a nu le accepta. E la mijloc o sensibilitate ultragiată istoric sau altceva? Acuza de antisemitism stă la pândă. Deşi sunt convins că n-o merit, n-am scăpat de ea, alături de alţi “antisemiţi” improvizaţi, în lipsă de alţii mai convingători, între ei N. Manolescu şi G. Liiceanu. Stimez, mai mult, admir destui scriitori şi cărturari evrei, am avut buni prieteni evrei ca să nu pot fi socotit, nădăjduiesc, un “antisemit”. Nicio pornire de şovinism nu mi-e proprie. Nu uit o însemnare a lui Felix Aderca, din ciclul său de Maxime şi minime: “Mi-a spus în taină că e filosemit. Aş fi preferat să fie indiferent”. Sunt încredinţat că nici Goma nu se putea pronunţa realmente împotriva tuturor evreilor atunci când lua în vizor cazurile, din nefericire nu chiar puţine, ale evreilor care s-au pus în serviciul comunismului (să nu uităm că e căsătorit cu o evreică, după câte ştiu o femeie “bărbată”, care a stat cot la cot cu soţul său în situaţii dificile). Să nu ne ascundem după deget. Ceea ce nu înseamnă că antisemitismul artificial nu bântuie, ajungând până la fervoarea unei mode. Greşeala lui Norman Manea plecat de la noi, din sânul limbii române, am impresia că e cea de-a ne privi acum prea de sus, “din avion”, altitudine ce-l determină a vorbi în dialogul cu Edward Kanterian despre “«bolşevismul anticomunist» de după comunism, care trivializează, simplifică şi manipulează”. Romancierul azvârle cu lesniciune vorbe profund nedrepte care pot răni. Sensibil ca o mimoză când e vorba de conaţionalii d-sale, N. Manea amestecă noţiunile (bolşevism, anticomunism), cu indolenţa cu care ar amesteca nişte cărţi de joc. Ce-ar zice d-sa dacă cineva, desigur rău intenţionat, ar vorbi, în loc de “«bolşevism anticomunist»”, despre un anti-antisemitism “care trivializează, simplifică şi manipulează”?          
            F.B.: Citind dialogul Manea-Kanterian, am fost nedumerită de absenţa oricărei trimiteri la genocidul armenilor, în contextul discutării atât de nuanţate despre atrocităţi şi crime împotriva umanităţii. Kanterian este armean, aşa cum Manea este evreu. Grigurcu este român-basarabean. Natura Dvs. critică nu a fost sesizată de această lipsă?
            Gh. G.: Aşa este. Cumplitul masacru al armenilor de către autorităţile turceşti, petrecut în două faze majore, prima la sfârşitul secolului al XIX-lea, a doua între 1915-1916, e o crimă în masă care pare a prevesti Gulagul şi Holocaustul. N-am idee de ce armeanul Edward Kanterian n-o menţionează. Poate că depărtarea în timp a estompat-o cumva, poate spre a nu-l indispune pe interlocutorul d-sale pentru care Holocaustul s-ar cădea menţinut într-o unicitate absolută, într-un orgoliu al durerii diferite de cea a Gulagului, care s-a soldat totuşi cu un număr mult mai mare de victime.      
F.B.: „Am citit recent opinia unui critic literar român cum că «singura» deosebire dintre Holocaust şi Gulag ar fi faptul că «vinovaţii Holocaustului au fost pedepsiţi, pe când ceilalţi nu au fost». Ce să mai spui despre o astfel de candoare analfabetă? Doar o crasă orbire poate reduce deosebirile, ca şi asemănările, dintre fascism şi comunism, dintre Holocaust şi Gulag la o asemenea simplistă gazetărie de consum. Nici măcar în chestiunea vinovaţilor situaţia nu este atât de simplă. (...) Germania a fost învinsă în război şi învingătorii i-au impus, treptat, obligaţia de a se confrunta cu trecutul, de a se însănătoşi moral. Reacţia generaţiei tinere a avut un efect salutar, dar abia în anii ’60. Comunismul nu a fost învins într-o înfruntare armată, învingătorii şi învinşii sunt parte a aceluiaşi popor. Popoarele care au trăit sub comunism trebuie, aşadar, să-şi rezolve singure trecutul, un trecut doldora de compromisuri şi complicităţi, unele greu, dacă nu imposibil de evitat în cotidianul statului poliţist”, spune Norman Manea. Un cunoscător mediu de istorie, de etnie armeană cu atât mai apăsat, avea obligaţia normală să spună că aceleaşi state civilizate care au reuşit să culpabilizeze poporul german în aşa măsură încât astăzi nemţilor le este frică şi să pronunţe cuvântul evreu, nu au avut interesul să facă presiunile necesare pentru ca Turcia să recunoască genocidul împotriva armenilor. Este Gh. Grigurcu acel critic literar la care trimite Norman Manea?
           
TRADEM, 26 martie 2010 - foto Flori B.
Gh. G.: Despre masacrul armenilor m-am rostit în răspunsul imediat anterior. În legătură cu raportul dintre Holocaust şi Gulag trebuie să subliniez iarăşi vădita injustiţie pe care au săvârşit-o diriguitorii UE când au stabilit sancţionarea negaţionismului doar pentru primul fenomen. Circumstanţă ce, fără îndoială, ne mâhneşte, putând alimenta o lipsă de simpatie faţă de etnia favorizată printr-o atare decizie. E un factor potenţial al generării antisemitismului ca şi al amplificării sale, acolo unde deja există. N-ar fi rezonabil ca evreii înşişi să caute a suprima acest pericol, susţinând egalizarea Holocaustului cu Gulagul în vederile UE? Or, în dialogul lui E. Kanterian cu N. Manea, ce întâlnim? Un ciudat comeraj la adresa anticomunismului, de parcă ar exista o atracţie subiacentă a prozatorului pentru comunism, în orice caz ca o imprudenţă în relaţie cu propria d-sale cauză: “După prăbuşirea dictaturii ceauşiste, o parte nu chiar neglijabilă a foştilor membri de partid a devenit, instantaneu, fervent anticomunistă. Printre pasionaţii tribuni «puri» de astăzi sunt destui care − pitiţi sub câte o masă oficială mai mare sau mai mică, sub comunism − nu au prea simţit Gulagul, nu ştiu mare lucru despre Holocaust”. Ei, dar oare avem atât de mulţi anticomunişti? De parcă ar fi trăit în altă lume, N. Manea se face a nu şti că pentru foarte mulţi, ce mai, pentru majoritatea membrilor de partid carnetul roşu era, departe de sigla unei convingeri, o simplă formalitate, adesea strict necesară pentru a avansa pe scara ierarhică sau măcar a-şi păstra o slujbă, pentru a-şi desăvârşi studiile sau pentru a călători în străinătate. Hai, încă o dată, să reflectăm aşa: dacă în loc de a-i semnala pe românii care “nu prea au simţit Gulagul” şi, pe deasupra, “nu ştiu mare lucru despre Holocaust”, N. Manea i-ar căina (ironiza?) pe evreii care nu prea au simţit Holocaustul şi nu ştiu mare lucru despre Gulag. Întrucât, s-ar zice că sunt şi din aceştia, nu-i aşa? Pentru a nu mai insista pe exclusiva concentrare a atenţiei mustrătoare a scriitorului asupra intelectualităţii noastre interbelice, care s-a apropiat la un moment dat de “extrema dreaptă”, fascinată de “«revoluţia conservatoare»”, cu adaosul, binevenit, că “legionarismul nu era nazism, ci o variantă locală, misticoidă”. Complet indiferent fiind însă faţă de “realist-socialişti”, ca şi faţă de encomiaştii neruşinaţi ai Ceauşescului şi soţiei sale. Complet indiferent însă faţă de toate ipocriziile, falsurile, violenţele care s-au produs în viaţa noastră culturală sub comunism, subjugată prin măsuri ideologice, administrative, poliţieneşti. Ca şi cum extrema dreaptă şi nu cârmuirea comunistă ar fi stăpânit ţara asta aproape o jumătate de veac, ca şi cum prima ar fi fost mult mai apropiată de zilele noastre decât cea de-a doua. O optică, vai, inversată. O supradimensionare a ceea ce se zăreşte în depărtare şi o miopie faţă de ceea ce se află aproape. Oare de ce?
            F.B.: Întorcându-ne la problemele noastre interne abrupte, în “cazul Breban” v-aţi situat de partea scriitorului şi nu a criticilor săi. Aici cred că aţi polemizat deja cu Paul Goma, şi nu numai. Întreb cu formularea lui Paul Goma: “Chiar să nu mai fie nimeni în România care să cunoască deosebirea dintre exilat şi navetist?”.
            Gh. G.: Nicolae Breban constituie un “caz” special. După ce avusese parte de favorurile oficialităţii, ajungând, la o vârstă tânără, nu numai redactor-şef al „României literare” ci şi membru al CC al PCR, aşa cum am amintit puţin înainte, a recurs la un gest intempestiv, plecând, în semn de protest împotriva regimului, în Occident. Cred că a fost prima sfidare de răsunet, din partea unui om de litere, a politicii lui Ceauşescu. Mai departe însă urmează ceva straniu. Autorul Animalelor bolnave a revenit de mai multe ori în ţară, ba a şi publicat aici, fiind unicul scriitor într-o atare situaţie ce ar justifica termenul pe care îl foloseşte Goma, de “navetist”. Ce s-a întâmplat în realitate? Nu putem şti deocamdată, cu toate că supoziţia unor tranzacţii cu autorităţile comuniste, a unei “cedări” a lui N. Breban în faţa pretenţiei lor de “colaborare” nu e defel neverosimilă. Viitorul ne va oferi transparenţa trebuitoare pentru a desluşi excepţionalul statut dual pe care l-a avut romancierul.
F.B.: Aveţi ceva de împărţit cu Augustin Buzura? Nu este plăcut ce o să citez din interviul oferit lui Daniel Cristea-Enache[4]: „...Gheorghe Grigurcu nu are habar de proză. Nici de proză! Sunt absolut sigur că din epoca lecturilor obligatorii, când cânta cu patos revoluţionar tancurile sovietice eliberatoare, nu a mai citit vreun roman. (...) vrea şi el o poziţie în «lumea bună», se străduieşte să fie luat în seamă cu orice preţ...”. Trimitea oare, într-un mod particular, la o competenţă a Dvs., subliniată de Gabriel Dimisianu (în acelaşi volum de interviuri): „Gheorghe Grigurcu găseşte totdeauna cel mai potrivit ton când scrie despre poezie, poate pentru că el însuşi este un liric.”? Suntem limitaţi de metodologia acestui dialog indirect, altfel ar fi mult de discutat. „Lumea bună” a literelor române este delimitabilă prin Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Eugen Simion, G. Călinescu, Tudor Vianu, pe care-i numeşte Augustin Buzura, vs Gheorghe Grigurcu, Dumitru Ţepeneag? Şi mai cine?
            Gh. G.: Să luăm lucrurile pe rând. N-am nimic de “împărţit” cu Augustin Buzura, scriitor care, având calitatea de redactor-şef adjunct al revistei „Tribuna” (deci o înscriere în nomenclatura culturală!), a dovedit la rându-i o ambivalenţă de comportament. Pe o latură poza într-un soi de “disident”, dornic a câştiga preţuirea Europei libere, pe alta nu se da în lături a-l celebra pe dictator. Spre stupefacţia lui Goma, care tocmai se pregătea să-l recomande unei prestigioase edituri de la Paris! Nu chiar pe neaşteptate, îndată după căderea lui Ceauşescu, A. Buzura s-a văzut “ales” de cârmuirea iliesciană în grupul de intelighenţi care îi putea aduce servicii, atraşi prin mijlocirea unor funcţii dintre cele mai simandicoase. Aşa peste noapte au apărut pe scenă nişte persoane care s-ar zice că aşteptau înfrigurate, în culise, acest moment pentru care fuseseră pregătite. Tropăiau de nerăbdare: Andrei Pleşu, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Răzvan Theodorescu, Eugen Simion, Marin Sorescu, Mihai Botez. Devenit preşedinte al unui organism numit puţin mai târziu Institutul Cultural Român, poziţie mănoasă din mai multe puncte de vedere, autorul Orgoliilor a căpătat aripi, dând lecţii pe un ton ţâfnos poporului român şi răfuindu-se, nu fără aroganţă, cu cei ce cutezau a-şi exprima dezamăgirile faţă de situaţia ţării după aşa-zisa înlăturare a comunismului. Nici numele meu n-a scăpat atenţiei d-sale. Astfel A. Buzura şi-a amintit de cele câteva poezii, foarte puţine, “pe linie”, pe care le-am scris într-adevăr în jurul vârstei de 20 de ani, cu care nu m-aş putea mândri. Ne aflam în anii ‘50, perioadă de maximă presiune ideologică, din care se părea că nu mai există salvare. Mă temeam, cu o dureroasă naivitate, că altminteri nu voi mai putea publica niciodată (să adaug că o seamă de tineri din jurul meu, cu o incontestabilă înzestrare, au avut parte de un destin frânt). A fost o prestaţie cu totul exterioară fiinţei mele, ca şi cum aş achita un impozit, sau mai bine zis, o amendă. Dar mi-am revenit curând şi ani buni, până când am fost angajat ca redactor la revista „Familia” (noroc nesperat), în 1965, n-am mai publicat nimic. Să mă întorc acum la cuvintele ce mi le închină A. Buzura, în dialogul cu Daniel Cristea-Enache. D-sa voia să spună că, în realitate, n-am citit niciun roman în viaţa mea, dar, din pudoare, îmi atribuie această insuficienţă doar de la o vârstă a primei tinereţi! E drept însă că n-am scris proză şi, foarte probabil ca o consecinţă, nu m-am manifestat ca un critic de proză. Prin urmare, dau cuvântul unui critic de seamă şi totodată un prozator de seamă, care ne-a părăsit de curând, Alexandru George: “ţin să adaug că niciodată literatura lui (a lui Augustin Buzura) nu m-a atras; totul mi se părea fals, încâlcit, o literatură poate «de dezbateri», dar fără viaţă (ceea ce în treacăt fie spus este şi ultimul cuvânt al lui M. Zaciu, […] în ultima lor întrevedere). Iar ultima lui carte, pe care şi-o admiră singur, o fi fost rezultatul unei mari trude, dar păcătuieşte prin aceleaşi clişee şi contrafaceri ca şi celelalte, acţiunea pare un singur pretext pentru a pune personajele să vorbească despre lucruri care or fi avut vreo relevanţă în comunism, fiind tot atâtea «dezvăluiri» curajoase, dar acum pot fi citite în orice gazetă cumpărată întâmplător. (…) Or, eu cred că, dacă autorităţile comuniste au îngăduit apariţia literaturii «curajoase» a lui Buzura, asta s-a datorat atmosferei ambigue şi echivoce, cu soluţii lăsate în suspensie şi mici adevăruri încurcate în complicaţii artificiale, eroii săi devenind mai mult nişte cazuri particulare cu necazurile sau «problemele» lor, nişte bizari, atipici. El era, însă, şi atunci un privilegiat sub supraveghere, spre deosebire de adevăraţii persecutaţi, era un «tovarăş ridicat», de la care se aştepta ceva, nu un paria marginalizat de regim, sau care să se fi pus în situaţia de disident prin vreo acţiune răspicată” („Luceafărul”, nr. 37/2003). Şi în fine, ceva despre noţiunea de “lume bună” a literelor noastre. Văd că din numele înscrise de A. Buzura, care (lăsându-i la o parte pe interbelici) par a confirma fără intenţie (cu atât mai bine!) aprecierile lui Alexandru George privitoare la categoria de “tovarăşi ridicaţi” în temeiul unor aşteptări, lipsesc, M. Ivănescu, Leonid Dimov, Ştefan Aug. Doinaş, Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu, I. Negoiţescu, Cornel Regman, Petru Creţia, I. D. Sîrbu, Radu Petrescu (şi cum, Doamne, ar fi putut fi Paul Goma?). Aşa că n-ar mai fi nevoie să continui…
            F.B.: În citatul volum, vă caracterizează şi Andrei Pleşu. Spre deosebire de Augustin Buzura, el recunoaşte că sunteţi “un remarcabil critic literar”, dar “lovit, după decembrie 1989, de un soi de neo-oportunism, cu complicaţii ce ţin de o inanalizabilă malformaţie sufletească”. Aţi avea “o biografie plăpândă moralmente, cu penibile versificări despre Lenin sau despre armata sovietică şi cu poltronerii mediocre, de genul celei povestite, de curând, de regretatul Z. Ornea”. Sunteţi într-o companie onorabilă, în aceeaşi listă de “personaje care mă detestă”: Paul Goma, Gabriel Andreescu. Eu ştiu că lista celor care critică − şi nu detestă persoana! − prestaţiile lui Andrei Pleşu este mult mai lungă. Pe Z. Ornea nu m-aş grăbi deloc să-l creditez, din motive ştiute. Aţi vrea, vă rog, să limpezim des invocata prestaţie de “versificator al tancurilor sovietice”?
            Gh. G.: E de-a dreptul delicios de astă dată şarmantul Andrei Pleşu, când vede (la altul) un “neo-oportunism” şi o “biografie plăpândă moralmente”. La chestiunea cu Lenin şi cu armata roşie m-am referit deja, rămâne doar “poltroneria” (de ce însă una mediocră? sunt decepţionat de calificativul preopinentului!) “povestită” de Z. Ornea. Mărturisesc că nu ştiu despre ce e vorba. Aşa, în alb, vă daţi seama că n-o pot recunoaşte şi nici nu pot încerca eventualul simţământ de căinţă. Să ne aruncăm însă privirea, încă o dată, asupra lui Andrei Pleşu. Un aforism al lui Oscar Wilde sună aşa: “E absurd să-i împărţim pe oameni în «buni» sau «răi». Oamenii sunt «fermecători» sau «plictisitori»”. De prisos să precizăm în ce categorie intră autorul Minimei moralia, care are aerul a scăpa de constrângerile moralei, aşa cum o femeie frumoasă ne face prea adesea să nu ne gândim la virtutea ei. Chiar dacă socoteşte de cuviinţă a ne moraliza… Monden rafinat, cuceritor în această ipostază a combinării manierelor cu aportul prompt al unui intelect saturat de sine, într-o prezenţă stilistică fără cusur, A. Pleşu face astfel, cum îi stă bine, apologia relativismului. Desfăşoară o inteligenţă dansantă, o argumentaţie trasă în piruete graţioase. Ezită a adopta atitudini ferme, a se fixa. Lunecă sofistic pe toate suprafeţele posibile, nu în ultimul rând pe cele ale politichiei. Să-l ascultăm: “Opoziţia nu reuşeşte, la noi, să depăşească faza comentariului şi a gesticulaţiei. Mi se reproşează că am rămas în Guvern. Dar am făcut-o tocmai pentru a nu fi confiscat de bombăneală sterilă şi angelism. Într-un anumit sens, în ţările din est e mai imprudent acum să fii la guvernare decât în opoziţie. Uneori, îmi spun că unii dintre prietenii mei antiguvernamentali au ales soluţia facilă (şi adaug, oarecum răutăcios, că şi înainte de ‘89 tot soluţii facile aleseseră, de tipul «rezistenţei prin cultură»). O sumedenie de protestatari par să fi adoptat modelul Gavroche: dar un Gavroche care nu iese pe baricade decât după ce nu mai trage nimeni. Strigătul celor mai mulţi nu s-a făcut auzit sub dictatură, cum nu se aude strigătul în timpul coşmarului. El se aude abia acum, când apogeul spaimei e depăşit. Unii, e drept, sunt disperaţi în mod autentic. Dar disperarea nu e o formă de opoziţie”. Iată-l aşadar “bombănind” (un termen care-i place), dar nu oricum: tentând o dezvinovăţire abilă, ca şi cum reproşul n-ar fi fost formulat, ca şi cum el însuşi are meritul de a-l surprinde într-un spaţiu eterat al potenţialităţii. Aproape uiţi de oportunismele celui ce-a ţinut morţiş să se lege prin înalte demnităţi de toţi preşedinţii postdecembrişti ai ţării, astfel cum, urmărind un actor de talent într-un spectacol, nu te mai întrebi cum ar fi dacă l-ai întâlni pe stradă.
            F.B.: Prin 1996, Paul Goma observa că după 1989 “cei mai cunoscuţi înjurători sunt… basarabenii: C. Stere, Gheorghe Grigurcu şi autorul acestor rânduri”. La ce se referă?
            Gh. G.: S-ar zice că văzduhul Basarabiei e încărcat de dramatism. E un topos apăsat de injustiţiile istoriei care primesc replica unor fii ai săi, astfel modelaţi moralmente încât să aibă o fibră combativă. Scurta listă a “înjurătorilor” pe care o dă Goma, aş completa-o cu două nume: B.P. Hasdeu, cel în conflict cu instituţiile şi (ca să reiau sintagma gomoasă a lui A. Buzura) “lumea bună” a literaţilor epocii, şi A. E. Baconsky în faza ultimă a activităţii sale, în care s-a regăsit ca un poet şi un eseist relevant, dar şi ca un adversar decis al sistemului comunist. Toţi cei în cauză ne-am înstrăinat însă pe plan civil, fără voia noastră, de meleagul natal care continuă a se afla într-o derivă inclusiv statală, a cărui firească reîntoarcere la patria-mamă se pierde încă într-un orizont de aşteptare nebulos. Dar Basarabia trebuie să redevină românească. “Independenţa” sa croită de Stalin mă tem că nu e decât un artificiu. Şi literatura “moldovenească” e normal să se integreze în literatura română, ca să n-o tratăm cu o condescendenţă mai mult ori mai puţin disimulată (cineva spunea că un scriitor român îl priveşte pe unul basarabean cam aşa cum un scriitor francez îl priveşte pe unul român). Se cade doar ca politicienii dintr-o parte şi de cealaltă a Prutului să treacă peste minorele lor egoisme şi ambiţii de carieră pentru a îngădui unificarea teritoriilor româneşti, aşa cum s-a întâmplat, la căderea zidului Berlinului, cu cele două Germanii.
            F.B.: În timpul scurs de la ultima noastră discuţie − acum, la împlinirea celor 77 de ani − s-a petrecut ceva semnificativ în viaţa lui Gh. Grigurcu, omul-poetul-criticul literar-polemistul, aşa încât să-i fi clintit convingerile, să-i fi zdruncinat prieteniile, să-i fi remodelat proiectele?
            Gh. G.: Nimic de acest gen.


[1] Gheorghe Grigurcu, Laszlo Alexandru, Ovidiu Pecican, Vorbind. Dialog în trei, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004
[2] Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea arhivei Securităţii, Polirom, 2013.
[3] Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian, Polirom, 2010.
[4] Sertarul scriitorului român, Polirom, 2005.
(se va citi corect, în revistă: "În legătură cu raportul dintre Holocaust şi Gulag trebuie să subliniez iarăşi vădita injustiţie pe care au săvârşit-o diriguitorii UE când au stabilit sancţionarea negaţionismului doar pentru primul fenomen.") 

13 comentarii:

 1. Mulţumesc, a mai apărut un episod, în 2011, în revista "Familia"...
  http://flori-balanescu.blogspot.ro/2012/05/la-multi-ani-gheorghe-grigurcu.html

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Grigurcu,
  Poate pentru Dvs. clasificarea unui om e foarte simpla. Norman Manea e evreu, eu sint armean, si numai Dvs. sinteti romanul, asa cum un fruct este or o para or un mar or un pepene. Insa clasificarea asta functioneaza numui in cadrul mitologiei false a nationalismului, care postuleaza categorii care rar exista in realitate. Noi discutam mult problema complicata si deschisa a identitatii lui Manea in carte. Nu ma mira ca, din perspectiva Dvs. simplificatoare, va scapa discutia. Cum va scapa si identitatea mea mai complicata, româna-germana-armeana, si de fapt si americana si engleza (traiesc de 16 ani in spatiul anglo-american). Cit despre genocidul armean, el este un eveniment de enorma importanta pentru mine, insa el nu a fost subiectul cartii. M-am apropriat de Norman Manea ca tinar **german** nascut in Romania, si era complet normal ca subiectul nostru principal sa fie Holocaustul si Gulagul romanesc. Gresiti si la ultimul punct, pe care il abordam in repetate rinduri. Norman Manea nu este orb la subiectul crimelor comunismului. Urmatoarele rinduri, de la pp. 93-95, dovedeste ca poate a venit timpul sa va reformulati dualismele conspirationiste la care tineti din anii '90 incoace. Sau sa cititi mai atent.
  Cu stima,
  Edward Kanterian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stimate domnule Kanterian,
   Veţi observa, recitind ce tocmai aţi scris, că toată lumea operează, într-un fel sau altul, cu "clasificări".
   Am citit pe nerăsuflate dialogul Dvs. cu Norman Manea şi, ca în aproape orice carte pe care o citim, am întâlnit şi aspecte ce incită la discuţii. Ca să ies din formularea vagă, anume lipsa oricărei trimiteri la Genocidul armenilor m-a lăsat cu un gust amar. Cu atât mai mult cu cât se discută amplu despre Holocaust, Gulag şi alte atrocităţi din istorie. Aşadar, percepţia mea - de cititoare, să spunem, destul de avizată - nu este că un atare "eveniment" nu avea ce să caute în discuţie, pe motiv că n-ar fi făcut subiectul cărţii. La rigoare, nici situaţia din Cambodgia nu făcea subiectul cărţii (centrată pe biografia şi personalitatea lui Norman Manea) şi, totuşi, face parte din demonstraţie.
   Gh. Grigurcu nu are nevoie să fie apărat (de către mine), dar pentru că a răspuns la întrebările mele, cred că este cazul să îmi spun părerea. Putem schimba opinii fără să suferim de "mitologia falsă a naţionalismului" ori de "dualisme conspiraţioniste". Încercăm şi noi (rămaşii în urmă cu multe decenii) să ne recuperăm, să înţelegem ce s-a petrecut cu noi în timpul comunismului.
   Identitatea este o temă complexă, fie şi pentru români. Aşa cum bine aţi semnalat.

   Cu cele mai bune gânduri,
   Flori Bălănescu

   Ștergere
  2. Stimata Doamna Balanescu,
   Aveti dreptul sa va lase gust amar orice percepeti ca o lipsa intr-o carte. Insa mie m-a lasat gust amar faptul ca nu tematizati cu Domnul Grigurcu temele cu care el, si oricare roman care care se presetaza la integritate intelectuala, trebuie sa fie confrontat, in special crimele lui Antonescu impotriva evreilor in 1941-1942, crime pe care nu le puteti face inexistente schimbind subiectul. La fel m-a lasat cu gust amar, chiar ma socat propozitia Dvs. despre "aceleaşi state civilizate care au reuşit să culpabilizeze poporul german în aşa măsură încât astăzi nemţilor le este frică şi să pronunţe cuvântul evreu". Or faceti o gluma, dar atunci este una nu foarte buna, or chiar credeti ce spuneti, in care caz nu cred ca traim in aceasi lume. Chiar trebuie sa va spun ca cuvintele "Jude" si "jüdisch" sint perfect normal folosite in Germania (asa cum cuvintul "jidan" pare sa fie perfect normal in Romania, inca un exemplu pentru diferenta infinita intre cele doua tari actuale!)? Si cum de ajungeti din nou, chiar la subiectul Holocaustului, al trenurilor mortii, al camerelor de gazare, sa va intoarceti, instinctiv (dar ce instinct!) tot la dualismele conspirationiste? Adica in loc sa discutati, cit de cit, absolut evidenta vina GERMANA, de la Reichskristallnacht pina la conferinta de la Wannsee, de la Auschwitz si Theresienstadt si sutele de alte lagare de concentrare pina la negationismul rusinos al germanilor dupa 1945 - dati de inteles ca germanii sint victimele adevarate, si ca anumite 'state civilizate' sint faptasii despre care trebuie de fapt sa discutam. Adica nu copii gazati pentru simplu fapt ca s-au nascut evrei sint problema adevarata, ci (sa presupunem, dar nu este adevarat) o eventuala propaganda si inrobire a Germaniei dupa 1945 de alte state (SUA si Israel, nu-i asa?). Adica cea mai teribila catastrofa a moralitatii umane paleste fata de presupusa conspiratie mondiala asupra Germaniei dupa 1945. Nu vad, din pacate, nici o diferenta intre o asemenea pozitie si cea a membrilor actualului partid german NPD. Dar poate exista speranta: membrii NPD-ului sint analfabeti, insa Dvs. puteti citi o istorie serioasa a Holocaustului (de ex. Saul Friedlaender sau Martin Gilbert) si o istorie a Germaniei Federale (Norbert Frei), ca sa incepeti sa intelegeti cit de gresite sint unele judecati ale Dvs. de baza. Si din pacate nu numai judecata Dvs., ci si, sint sigur, al conlocutorului Dvs, si chiar a unora din generatia mai tinara: http://www.observatorcultural.ro/Recenzie-la-o-recenzie*articleID_24855-articles_details.html
   Cu amaraciune,
   Edward Kanterian

   Ștergere
  3. Stimate domnule Kanterian,
   Îmi faceţi procese de intenţie. Nu se poate discuta astfel. Eu îmi exprim amărăciunea că nu aţi făcut nicio referire la Genocidul armenilor, Dvs. îmi reproşaţi că dosesc crimele regimului Antonescu!
   Dacă am dreptul la opinie, în măsura în care avem toţi, nu pricep de unde extrageţi sugestiile de scenarită conspiraţionistă pe care le puneţi pe seama mea. Creaţi impresia că discuţia mea (fragmentară) cu Gh. Grigurcu este un pretext de a transla asupra noastră o serie de nemulţumiri, idiosincrazii, clişee aflate în funcţiune în legătură cu românii.
   Personal, am susţinut mereu şi susţin asumarea trecutului. Dacă înaintaşii noştri au făcut crime, trebuie să le asumăm (şi) noi. Firea mea este totalmente despărţită de oricine a comis, oriunde, crime.
   Dacă îmi bate un străin la uşă, îi dau apă şi mâncare, nu-l întreb ce origine etnică are. Nu am supt la sânul mamei mele antisemitism, nici antiţigănism, nici anti-nimic. Mama şi tata nu ştiau ce este antisemitismul. Dar vorbeau cu nostalgie despre evreii din Craiova, în copilăria lor. Înainte de a aplica etichete cuiva, încercaţi să vă puneţi în locul lui. Credeţi că oamenii (din România) sunt chiar atât de răi, de lipsiţi de discernământ, de educaţie, sunt ei atât de "analfabeţi"?
   Epistola Dvs. este mai mult decât jignitoare. Citindu-vă în dialogul cu Norman Manea, am avut altă impresie...
   Cu uimire,
   F.B.

   Ștergere
  4. Stimata Doamna,
   Putem sa resolvam discutita fara nici un fel de atac pesonal. V-am atras atentia asupra afirmatiei Dvs. despre "aceleaşi state civilizate care au reuşit să culpabilizeze poporul german în aşa măsură încât astăzi nemţilor le este frică şi să pronunţe cuvântul evreu", care este uluitoare si pe care am incercat sa o explic intr-un mod plauzibil, dat fiind ca ea nu este explicita, ci lasa de inteles. Daca credeti ca nu am dreptate, va rog sa-mi explicati aceasta afirmatie. Cum o intelegeti si care va este evidenta prin care o sustineti?
   Atitudinea Dvs. de a va asuma crimele trecutului natiunii Dvs. este corecta. Insa ea nu poate sa ramina numai o exprimare de intentie, ci sa fie continuata cu fapte. Adica sa studiati si comentati atenta ce sa intimplat la Iasi, la Odessa, in Transnistria etc. Constiinta acestor crime este minima in Romania, daca nu mai rau. V-ati exprimat mirarea si gustul amar ca genocidul armean nu este mentionat in dialogul nostru. Ok - puteam sa-l mentionam, caci am atins subiectul cu Norman Manea in discutii private. Insa cum vine ca nu va concentrati pe crimele lui Antonescu, pe care *le* discutam? De ce nu va lasat de asemenea un gust amar ce discutam despre Antonescu? S-au va lasat? Va cutremurat chiar? Ati citit de exemplu cum soldatii romani au strins mii de evrei in niste baraci in Odessa, le-au incendiat si cum unele evreice si-au ridicat bebelusii la fereastra, ca ei sa fie mai bine impuscati decit sa arda de vii? Ati simitit atunci rusinea de a fi roman, asa cum un german o simte, cind viziteaza Dachau sau Buchenwald? De ce nu discutati atunci aceste lucruri, daca le-ati inteles, in adinc, si vi le asumati? Este ciudata aceasta concentrare pe neajunsurile cartii, in detrimentul aspectelor ei asa de dramatice pentru orice roman.
   Ar fi nedrept sa-mi pronunt o opinie generala despre Romania. Este o tara care face parte de Uniunea Europeana si care are a constitutie democratica. Este insa si o tara in care un aliat a lui Hitler si criminal de razboi a ajuns in topul celor mai mari romani, cu nu multi ani in urma. Nu pot sa ignor ambele adevaruri.
   Cu stima,
   Edward Kanterian

   Ștergere
  5. P.S. http://www.youtube.com/watch?v=BqFCljxkRFo&hd=1

   Ștergere
 3. N.M. : Cuvântul „Holocaust“ vine din greacã (holokauston),
  însemnând un sacrificiu consumat total, prin ardere. A fost
  utilizat, se pare, întâi, în traducerea Bibliei, „arderea oferitã
  Domnului“. Ulterior, a denumit, rareori, mãceluri de masã.
  În anii ’50, a început sã fie folosit pentru distrugerea
  sistematicã a evreimii europene în timpul celui de-al doilea
  rãzboi mondial. Nu toatã lumea a fost de acord cu utilizarea
  acestui termen... neacceptat cu totul nici de evrei,
  dar consacrat, treptat, impus în constiinta publicã.
  În paralel, s-a întrebuintat si termenul ebraic „Shoah“,
  apãrut prima oarã în brosura Holocaustul si evreii din
  Polonia, publicatã în 1940 la Ierusalim. Ambii termeni,
  „Holocaust“ si „Shoah“, au în vedere catastrofa în care a
  culminat situatia poporului evreu între natiunile lumii, cu
  lunga sa istorie de persecutii si masacre, al cãror apogeu
  „industrial“ a fost genocidul înfãptuit de nazisti si colaboratorii
  lor. Fireste, nu este singurul din istorie, nici singurul
  din istoria ultimului secol. Sunt si altele, teribile toate, în
  diversitatea si amploarea ororii. Nu mi se pare cã ele ar
  trebui sã devinã, toate, variante, altfel colorate, ale aceleiasi
  denumiri : Holocaustul negru (al sclavilor negri din America),
  Holocaustul rosu (Gulagul), Holocaustul galben (China
  sub teroarea maoistã, Cambodgia sub cea polpotistã),
  Holocaustul verde (Rwanda) etc. etc.

  Termenul „Gulag“, lansat de Soljenitîn, expresiv si potrivit,
  si consacrat ca atare, numeste cu exactitate genocidul
  organizat de serviciile birocratice de teroare ale sistemului
  sovietic, valabile si pentru Europa de Est, fireste. Aceasta
  nu înseamnã deloc cã Gulagul, cu milioanele sale de
  victime, a cãrui istorie sângeroasã si macabrã va fi completatã,
  cu sigurantã, în anii urmãtori, ar fi, cumva, datoritã
  numelui, de importantã secundã, cum nici celelalte mari
  tragedii omenesti nu sunt. Nu despre asta este vorba. Din
  respect pentru victime si din respect pentru contextul
  istoric distinct, trebuie pãstratã specificitatea. Nu cred cã
  este potrivit sã înghesuim, pânã la urmã, totul într-o rubricã
  de uz popular, anulând orice distinctie si pregnantã a
  acestor orori. Existã asemãnãri si deosebiri importante
  care meritã sã fie cunoscute si recunoscute, fiecare, în
  înspãimântãtoarea lor realitate.
  Niciuna dintre marile omucideri pe care le-am mentionat
  nu este în „competitie“ si nu o eliminã pe cealaltã. Denumirile
  lor nu au de ce sã fie altfel decât specifice, cum sunt
  si evenimentele pe care le denumesc. Cutremurãtoare,
  fiecare, în felul sãu.
  Nu este, în niciun caz, vorba de vreo „confiscare a suferintei“,
  cum se exprimã unii dintre comentatorii care n-au
  trecut prin niciunele dintre aceste dezastre.

  RăspundețiȘtergere
 4. E.K. : Mã întreb dacã nu existã uneori o reactie similarã si
  de cealaltã parte. Astfel, Cartea neagrã a comunismului a
  lui Courtois, primitã cu vehemente critici, în special în
  Franta si Germania, a consumat suficiente energii pentru
  ca, ulterior, sã nu se mai acorde problemei decât o atentie
  redusã : enormitatea Gulagului si alte acte ale terorii veacului

  N.M. : Pare ciudatã, într-adevãr, ezitarea unei pãrti a intelectualitãtii
  vest-europene de a analiza cu luciditate si
  severitate Gulagul. Gulagul oferã, dacã mai era necesar, o
  nouã, fireascã si dramaticã „legitimare“ democratiei occidentale,
  dar si satisfactii ideologilor de dreapta. Oferã, de
  asemeni, stângii sansa de a se delimita, în sfârsit, net de
  comunism. Tocmai stânga pare mai implicatã în aceastã
  ezitare, desi ar avea, astãzi, dreptul, datoria si sansa de a
  curãta mitologia umanistã de patologia minciunii, a utopiei
  si a tiraniei, de a-i reda rationalismul, pragmatismul, sentimentul
  autentic al libertãtii, apetitul controversei si al
  inconoclastiei, telurile justitiare si sociale.
  Sã fie vorba de nevoia de a pãstra reziduuri de violentã
  comunistã în critica anticapitalistã, în dezbaterea crizelor
  pe care capitalismul le semnaleazã azi, în faza supranationalã,
  ciberneticã, postmodernã ? De a omite, în consecintã,
  ca mai putin important si mai putin urgent, esecul comunist ?
  Esecul acesta, cu milioanele sale de victime, rãmâne crucial
  în analiza ideologicã a acestui secol, inclusiv a istoriei
  stângii. Cei care trãiesc cam plictisiti în democratia capitalismului
  occidental postbelic, nu o datã socati si dezavantajati
  de competitiile sale cinice, preferã sã se concentreze,
  probabil, asupra motivelor firesti de nemultumire cotidianã
  sau a unor firesti sperante de umanizare a peisajului social,
  decât sã revinã la ceea ce s-a întâmplat altundeva si în alt
  timp. Mai furnizeazã, oare, ideologia comunistã puseuri
  nostalgice fatã de Marele Proiect al Fericirii Universale ?

  (Curierul de Est, Polirom, 2010, pp.93-95)

  RăspundețiȘtergere
 5. Stimate Domn,
  Să nu ne prefacem că trăim într-o lume guvernată de armonie. Ca om care trăieşte între oameni, nu sunt atentă doar la textele şi reglementările oficiale. Care de-a lungul istoriei au creat nemulţumiri, conducând la frustrări majore. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că politica se face cu interese care deseori ocolesc legitimitatea individuală sau colectivă. Daţi-mi voie să las fraza care atât de mult v-a deranjat neexplicată! Discuţia mea cu Gh. Grigurcu nu este o "cronică" la cartea Dvs. cu Norman Manea. Aşa că nu înţeleg înverşunarea cu care insistaţi să-l mai omor eu o dată pe Antonescu. Iar referinţa la o anumită emisiune TV nu are de a face cu mine, nici cât negru sub unghie. A fost abjectă de la cap la coadă. Telenovelă cu ştaif!
  Nu înţeleg deloc insistenţa cu care îmi reproşaţi atrocităţile făcute şi de români împotriva evreilor în timpul războiului. Eu nu ascund sub preş crimele făcute de "ai mei", nu le minimalizez, nu le edulcorez, dar nici nu am de ce să aprofundez un atare subiect în orice împrejurare. De altfel, există specialişti dedicaţi temei în România. Ca peste tot în lume.
  E de mirare că v-a supărat atât de mult mâhnirea mea (personală, pentru că am mulţi prieteni armeni şi m-am ocupat de câteva cărţi de-ale lor, chiar despre una ce are ca subiect Genocidul armenilor). Nu am intenţionat să polemizez cu Dvs.
  Spuneţi: "Este ciudata aceasta concentrare pe neajunsurile cartii, in detrimentul aspectelor ei asa de dramatice pentru orice roman." Repet: încă nu am scris o cronică, aşadar nu este vorba de nicio "concentrare pe neajunsurile cărţii", ci am făcut numai referinţe. Poate că voi face cu altă ocazie alte referinţe, la alte aspecte. Este destinul oricărei cărţi. Şi ea are un destin fericit cu cât este mai circulată, mai citită.
  Toate cele bune,
  Flori Bălănescu
  P.S. De altfel, cu tot cu "neajunsurile" ei, am citit cartea ca pe un roman.

  RăspundețiȘtergere
 6. Stimata Doamna,

  sa-l omoriti "inca o data pe Antonescu" - o fraza incredibila. El a fost executat pentru crimele de razboi pe care le-a comis (si faptul ca a fost executat de un regim el insasi criminal, adica cel sovietic, nu inseamna ca pedeapsa nu a fost indreptatita). Adica orice discutie despre crimele lui Antonescu este o noua 'executie'? Adica arderea de vii a mii de evrei in baracile din Odessa este o 'executie' a lui Antonescu? Deci sa tacem despre aceste victime nefericite ca sa-l protejam pe acest erou al poporului nostru. Vi se pare ca sa vorbit prea mult despre Transistria, Iasi, Acmecetca, Dumanovca, Odessa? Ca orice scolar roman stie foarte bine cum se inscriu aceste nume in istoria glorioasa a natiunii?

  Exista totusi o diferenta enorma aici intre discursul tacerii pe care il propuneti Dvs. si discursul german. Nimeni in Germania nu crede ca atunci cind se vorbeste despre crimele lui Hitler (aliatul lui Antonescu), el este 'executat' de fiecare data. Din contra: se vorbeste foarte mult despre Hitler in Germania. Si nu numai de experti. Caci crimele de la Auschwitz etc. nu sint numai probleme pentru experti, ci probleme fundamental morale pentru oricine care se considera un cetatean roman, si de fapt om. Altfel Dvs. nu ati putea sa va revoltati ca Occidentul nu ia destul in seama crimele comunismului (aici sint in complet acord cu Dvs.), caci in fond nu Occidentul a organizat lagarele Gulag, ci comunistii rusi si romani. Insa va revoltati, pentru ca apelati, pe buna dreptate, la constiinta morala a omenirii.

  Nu, nu impart opinia Dvs. ca "politica se face cu interese care deseori ocolesc legitimitatea individuală sau colectivă", pentru ca totul depinde cum intelegem "deseori" in contextul nostru. Si cred ca Dvs. doriti sa sugerati ca germanii sint obligati sa comemoreze crimele lui Hitler, pentru ca le e frica. Din pacate o viziune complet mitologica asupra Germaniei actuale, fara nici o proba de evidenta. Va propun sa vizitati Germania si sa va informati la fata locului (nu cei din rindurile NPD si NSU). Doar traim toti in acelasi secol, in acelasi loc - in Uniunea Europeana.

  Cu stima,
  Edward Kanterian  RăspundețiȘtergere
 7. Stimate Domn,
  Reciţi ce am scris. Nu scoateţi din context. Am spus: "Discuţia mea cu Gh. Grigurcu nu este o "cronică" la cartea Dvs. cu Norman Manea. Aşa că nu înţeleg înverşunarea cu care insistaţi să-l mai omor eu o dată pe Antonescu."
  Lăsaţi impresia că orice discuţie sau discurs despre atrocităţile omenirii trebuie să conţină neapărat anumite puncte, unul dintre acestea fiind recunoaşterea condamnării şi executării lui Ion Antonescu pentru crime de război. Da, aşa a fost. Da, Antonescu a ştiut despre şi a semnat acte care au condus la moartea multor civili de etnie evreiască. Dar, dacă am fi nevoiţi să repetăm - în orice împrejurare, ca pe un ritual al uciderii fie şi simbolice în perpetuitate - acest lucru, nu putem să-l lăsăm doar aşa. Pentru că ar trebui să spunem - pentru o imagine completă şi corectă - şi că mereu este fundamental contextul desfăşurării. În cazul în speţă: acelaşi context al războiului (pe care Hitler şi Stalin l-au provocat) l-a transformat pe Antonescu în criminal de război, iar pe Stalin într-un mare eliberator.
  Sincer, nu înţeleg râvna de a-mi crea imaginea unui om care nu sunt. Trăim, într-adevăr, "toti in acelasi secol, in acelasi loc - in Uniunea Europeana" - cum spuneţi Dvs., dar nu toţi avem şansa de a fi scutiţi de etichetări grele.

  În privinţa învăţământului românesc lucrurile sunt destul de complicate. Am lucrat mulţi ani în domeniul manualelor şcolare şi am păstrat legăturile cu acest mediu. După ştiinţa mea, atrocităţile naziste sunt mult mai bine reprezentate şi predate la orele de istorie decât cele comuniste. Desigur, vorbim de un sistem de învăţământ precar, cu numai o oră de istorie pe săptămână. Un detaliu personal: pe vremea şcolarizării mele, în ciclul secundar şi la liceu am învăţat despre nazism şi crimele sale, despre monstrul Antonescu şi despre cel mai luminos regim politic pe care l-a avut vreodată România: cel democrat-popular, apoi socialist, sub conducerea PCR. Vreau să spun că românii au avut mereu conştiinţa faptului că nazismul şi asasinatele pe criterii etnice au fost ceva rău, oribil, care nu trebuie să se mai repete. Asta în timp ce suportau un alt regim ideologic totalitar. Noi, românii (şi probabil că nu suntem singurii) am pornit spre democraţie în decembrie 1989 cu acest handicap al unei identităţi deformate.

  Cu cele mai omeneşti sentimente,
  Flori B.

  RăspundețiȘtergere