marți, 3 decembrie 2013

Paul Goma – un demers analitic şi didactictext apărut în revista "Confesiuni", nov. 2013

Paul Goma – un demers analitic şi didactic


Aliona Grati, Paul Goma. Iniţieri în textul literar (Pentru elevi, studenţi, profesori), Editura Arc, Chişinău, 2011

După cum sugerează titlul, cartea se vrea un ghid pentru a străbate mai lesne regatul scrierilor lui Paul Goma, în speţă, pentru descifrarea romanelor: Din Calidor, Arta reFugii, Ostinato, Bonifacia şi a dicţionarului necanonic Alfabecedar. Apărută într-o perioadă fastă pentru exegeza operei lui Goma (în 2011 a fost publicată cartea Ancuţei Maria Coza, Paul Goma – Scriitura disidenţei, Tipo Moldova, urmată în 2012 de Petru Ursache, Omul din calidor, Editura Eikon şi de Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Biografie şi literatură, Editura Limes), lucrarea Alionei Grati este mai mult decât un îndrumar în literatura lui Goma, fiind o introducere binevenită în profilul scriitorului, un „curs scurt” obligatoriu pentru înţelegerea vieţii şi operei, o monografie de lucru.
Deşi cartea nu este voluminoasă (fiind în termeni de specialitate un „auxiliar şcolar”), este evident că autoarea a dorit în mod deliberat să reunească pe scurt profilul scriitorului-universul tematic al creaţiei-concepţia asupra literaturii cu câteva analize centrate pe titluri distincte. Aliona Grati developează credibil ceea ce Vladimir Beşleagă a afirmat recent despre Goma într-o emisiune a postului Tv Moldova 1: „fără o biografie de excepţie, nu există o operă de excepţie”.
Structura propusă de autoare pentru înţelegerea şi aprofundarea tematică şi stilistică este una didactică. După cele câteva pagini introductive (Nevoia cunoaşterii lui Paul Goma, Profilul scriitorului, Universul tematic al creaţiei, Concepţia asupra literaturii), toate însoţite de referinţe critice, se intră metodic în analiza propriu-zisă. Fiecare analiză este una de specialitate şi se încheie, fără excepţie, după un model curricular, cu „Dispozitiv practic: exerciţii”, menit să fixeze informaţia şi să dezvolte competenţele celor vizaţi.
„Din calidor. Între mitul copilăriei şi realitatea istoriei”. Aliona Grati consideră că romanul „Din calidor. O copilărie basarabeană este creaţia majoră a lui Paul Goma”. Datorită acestui roman, satul Mana, locul de naştere al scriitorului, „rămâne un memorabil şi rezistent topos artistic al copilăriei” în literatura română. Satul fixat de Goma în conştiinţa literară are „valoarea unei matrice originare, e un centru al universului”, dar şi „un sat reprezentativ pentru Basarabia secolului trecut”. Romanul este „o reuşită invenţie de funcţionalitate lingvistică şi consacră un stil aparte – stilul Goma”.
„Arta reFugii. Drama refugiatului. Începutul unui exil perpetuu”. Cel de al doilea volum al ciclului autobiografic – Arta reFugii. O copilărie transilvană îi pare Alionei Grati important pentru literatura lui Goma datorită compoziţiei şi tehnicilor narative folosite de scriitor. Fugile atât de îndrăgite de Johann Sebastian Bach au devenit laitmotivul compoziţional al romanului Arta reFugii (şi nu numai). Stilul Goma i-a procurat psiholingvistei Tatiana Slama-Cazacu expresia: „Cel mai mare copil-creator de limbă română”.
Ostinato. Imaginea universului concentraţionar. Expresia stării de întemniţare şi apologia libertăţii în forme literar-muzicale”. Este romanul care l-a consacrat pe Paul Goma drept „Un Soljeniţîn al românilor”, după ce a apărut simultan în traducere germană la Suhrkamp şi în franceză la Gallimard, în 1971. Romanul are „o construcţie sferică, folosind tehnica cercurilor concentrice sau strategiile compoziţiei polifonice: dus şi întors în punctul iniţial”, constituindu-se într-o „reflecţie despre limită şi libertate (...) este o apologie a libertăţii, scrisă cu o deosebită virtuozitate stilistică, o carte-protest faţă de încarcerarea omului pe motive ideologice, dar şi una profund umană despre iubire şi aşteptare, trădare şi fidelitate, suferinţă şi bucurie”.
Bonifacia. Tema iubirii. Proiecţii ale eternului feminin şi poezia deliciilor senzoriale”. Structura romanului este asemănătoare celei din Ostinato, cele trei părţi fiind „construite simfonic-circular pe schema «dus-întors».” De data aceasta, motivul central, care acaparează povestea, este femeia. Iubirea este scrisă la temperatura unei „poezii a deliciilor senzoriale”, sfârşind „pe o notă ridicată”, naratorul găsindu-şi „salvarea în cuvânt, în povestea povestită şi scrisă. Cuvântul salvează moartea sentimentului, dându-i sens în plan metafizic”.
Alfabecedar«cuvântarul» fără limite. Magia cuvântului în proza lui Paul Goma”. Cu o ediţie unică, ajunsă mai mult accidental la câţiva interesaţi şi cunoscători, Alfabecedarul este o carte mare, în ciuda lipsei de circulaţie: „adună în jur de 33 de mii de cuvinte noi, derivate din 896 de cuvinte-standard sau din rădăcina cuvintelor ce fac parte din patrimoniul limbii române. Niciun alt scriitor nu a pătruns atât de adânc în substratul limbii române literare pentru a o recrea din interior”.
Pentru cele 68 de pagini, câte numără volumul prezentat, referinţele critice sunt impresionante: Mihai Cimpoi, Andrei Ţurcanu, Alexandru Burlacu, Petru Ursache, Raluca Lazarovici, Daniela Sitar-Tăut, Flori Bălănescu, Ovidiu Nimigean, Nina Corcinschi, Eugen Ionescu, Ion Negoiţescu, Cornel Ungureanu, Vasile Baghiu, Eva Behring, Ion Simuţ, Daniel Cristea-Enache, Tatiana Slama-Cazacu, Mariana Pasincovschi, Ion Bogdan-Lefter, Mihail Vakulovski.
Alionei Grati îi reuşeşte un demers sintetic de aşezare la locul cuvenit a scrierilor lui Paul Goma, pe multiple niveluri, totodată, un exerciţiu didactic adresat nu numai elevilor şi studenţilor, ci şi profesorilor. O întreprindere necesară şi singulară din câte cunoaştem, cu atât mai mult cu cât cărţile lui Goma nu sunt cuprinse în aria curriculară de limba şi literatura română, că este vorba de Bucureşti sau de Chişinău, cel mult doar ca lectură opţională ori suplimentară în unele manuale alternative din sistem. Dacă pentru majoritatea elevilor şi studenţilor lucrarea Alionei Grati poate constitui un exerciţiu de iniţiere literară, pentru profesori trebuie să fie unul de aprofundare a universului literar Goma.
Paul Goma. Iniţieri în textul literar este, cum ar spune însuşi Goma, cu un termen din Alfabecedar, o lucrare de o rafinalitate garantată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu